Almavil prarthikkuvan kazhiyunnundo? Are you able to pray in Spirit?

Almavil prarthikkuvan kazhiyunnundo( See Full pdf Version )

Malayalam Textual Sermon  From Eva.Thomas Zachariah